Ephesians 1:3-6

November 6, 2011 | Chris Daukas

Watch on YouTube


Download/Listen To Audio


Ephesians 1:3-6

Chris Daukas preaches from Ephesians 1:3-6 on our adoption